کادر اجرایی دبیرستان سلام ایران زمین

آقای حمید امامی

آقای حمید امامی

معاونت اجرایی
آقای عبدالله کریمیان

آقای عبدالله کریمیان

معاونت انضباطی
آقای محمد میرزایی

آقای محمد میرزایی

مسئول پایه دوازدهم
آقای امین برزگر

آقای امین برزگر

معاونت آموزشی
آقای مهدی طاهرخانی

آقای مهدی طاهرخانی

مسئول پایه یازدهم
آقای احسان گلوانی

آقای احسان گلوانی

مسئول پایه دهم
آقای احمد خطیبی

آقای احمد خطیبی

معاونت فرهنگی
آقای مهدی سمانگی

آقای مهدی سمانگی

کمک مسئول پایه دوازدهم
آقای سیدعلی موسی کاظمی

آقای سیدعلی موسی کاظمی

روابط عمومی
آقای پویا بور بور

آقای پویا بور بور

کمک مسئول پایه دهم و یازدهم
آقای محمد جلالی

آقای محمد جلالی

کمک مسئول پایه دهم و یازدهم
آقای سینا قربانپور

آقای سینا قربانپور

معاونت پژوهش
آقای حسین تجره نژاد

آقای حسین تجره نژاد

معاونت IT

آقای ابوالفضل کلاشلو

آقای ابوالفضل کلاشلو

IT