کادر آموزشی دبیران پایه یازدهم دبیرستان سلام ایران زمین

آقای علی رضا فیضیان

آقای علی رضا فیضیان

حسابان یازدهم-رشته ریاضی
آقای سعید صادقلو

آقای سعید صادقلو

تاریخ یازدهم-رشته ریاضی و تجربی
آقای صادق رحمی زاد

آقای صادق رحمی زاد

فارسی و نگارش یازدهم-رشته تجربی
آقای حسین باقری

آقای حسین باقری

عربی یازدهم-رشته ریاضی و تجربی
آقای حمید براتی

آقای حمید براتی

ریاضی یازدهم-رشته تجربی
آقای امیرحسین احمدی

آقای امیرحسین احمدی

آمار و احتمال یازدهم-رشته ریاضی