نتایج به دست آمده توسط دانش آموزان دبیرستان سلام ایران زمین در کنکور سال ۱۳۹۵