قبولی های المپیاد 96

کسب ۱۱ عنوان قبولی در مرحله دوم المپیادهای کشوری را به خانواده سلام تبریک می گوئیم.