نتایج سلام کاپ پژوهشی ۹۷

مقامهای کسب شده در سلام کاپ پژوهشی توسط دانش آموزان دبیرستان دوره دوم سلام ایران زمین :

مقام اول هاور کرافت
سید حسام شریعت،آروین و آرتین منفردی،رامتین ولی پور

مقام دوم امدادگر
سیدساسان میرعبدلباقی،علی رضایی،آرین امیری،امیرحسین پورقاسم

مقام سوم کواسپیس
سجاد عبدل وندی،علی خیرخواه،آرین کوچک دزفولی

برگزیده برتر برنامه نویسی
علی عبدی،پارسا هاشمی خرسند

به امید موفقیت این عزیزان در تمامی مراحل زندگی