کارگاه ساخت روبات برای متقاضیان ورود به پایه دهم دبیرستان سلام ایران زمین