برگزاری محفل انس با قرآن با حضور استاد گرانقدر آقای سجادی