برگزاری مرحله اول آزمون کتبی مسابقات اسوه حسنه با حضور تمامی دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم