جلسه تمرینی تیم والیبال دبیرستان جهت حضور در مسابقات منطقه ۲ آموزش و پرورش