آغاز سال تحصیلی ۰۰-۹۹ و برگزاری مراسم صبحگاه بصورت مجازی همراه با صحبت های مدیریت محترم دبیرستان و پخش کلیپ های فعالیت دبیرستان در سال گذشته