افتخار آفرینی دوباره دانش آموزان سلام ایران زمین در المپیاد های جهانی و کشوری

کسب دو مدال نقره در بیست و هفتمین المپیاد جهانی ریاضی Tuymaada توسط آقایان آروین سهامی و ایلیا محروقی
و کسب مدال نقره ارزشمند در المپیاد کشوری کامپیوتر توسط آقای پارسا هاشمی

این موفقیت بزرگ و ارزشمند را به خانواده بزرگ سلام ایران زمین تبریک عرض مینمائیم