گفتگویی متفاوت با دانش آموز عزیز سلام ایران زمین آقای امیرحسین نقی رازلیقی، رتبه ۹۹ کنکور ریاضی و افتخار آفرین سلام ایران زمین در کنکور سال ۱۳۹۹