برگزاری جلسه شورای دانش آموزی با حضور دانش آموزان عزیز و همکاران محترم دبیرستان