پیام جناب آقای میرزایی، مسئول پایه ی دوازدهم سلام ایران زمین در خصوص کسب نتیجه در آزمون های تستی