پیام جناب آقای میرزایی، مسئول پایه ی دوازدهم سلام ایران زمین در خصوص آمادگی برای آزمون های تشریحی