افتخاری دیگر برای سلام ایران زمین

کسب مقام اول کشوری در مسابقات Iran Open 2021 لیگ Rescue Maz

توسط دانش آموز عزیزمان آقای سهند حاجی زاده