اهدای جوایز نفرات برتر مسابقات سلام کاپ پژوهشی با حضوز دانش آموزان عزیز در دبیرستان سلام ایران زمین