افتخاری دیگر برای سلام ایران زمین

 کسب مقام نخست در مسابقات جهانی ربوکاپ فرانسه توسط دانش آموز عزیزمان سهند حاجی زاده را به خانواده بزرگ سلام ایران زمین تبریک عرض می نمائیم.