🎉افتخاری جهانی🌍 برای دانش آموزان سلام ایران زمین🇮🇷

کسب 🥈مدال نقره توسط دانش آموز عزیزمان آروین سهامی و 🥉مدال برنز توسط دانش آموز عزیزمان ایلیا محروقی در المپیاد جهانی ریاضی سال ۲۰۲۱ را به ایشان و خانواده بزرگ سلام ایران زمین تبریک میگوییم