بسته بندی و توزیع کتب درسی در دبیرستان دوره دوم سلام ایران زمین توسط عزیزان کادر اجرایی 🌹