کادر اجرایی دبیرستان دوره اول سلام ایران زمین

آقای علی اصغر ترکی

آقای علی اصغر ترکی

معاونت اجرایی
آقای مهدی خانبانپور

آقای مهدی خانبانپور

معاونت فرهنگی
آقای سعید سعیدی

آقای سعید سعیدی

معاونت انضباطی
آقای رضا محمدی زاده

آقای رضا محمدی زاده

مسئول پایه نهم
آقای سید قاسم میرباقری

آقای سید قاسم میرباقری

مسئول پایه هشتم
آقای حسین تشکری

آقای حسین تشکری

مسئول پایه هفتم
آقای حسین جعفری

آقای حسین جعفری

مسئول فرهنگی
آقای علی ریاضی

آقای علی ریاضی

کمک مسئول پایه
آقای رسول مردانی

آقای رسول مردانی

روابط عمومی
آقای ابوالفضل کلاشلو

آقای ابوالفضل کلاشلو

IT