برگزاری مسابقه فوتسال بین دبیرستان سلام ایران زمین و دبیرستان تلاش در مسابقات فوتسال منطقه ۲