جلسه تمرینی تیم های ورزشی(والیبال،فوتبال،بسکتبال) دبیرستان دوره اول سلام ایران زمین جهت حضور در مسابقات آموزش و پرورش منطقه