صعود تیم والیبال دبیرستان سلام ایران زمین به دور دوم مسابقات آموزش و پرورش منطقه ۲