برگزاری مرحله اول مسابقات چهارگانه فرهنگی
(احکام مفاهیم قرآن نهج البلاغه صحیه سجادیه)
انتخابی مسابقات آموزش و پرورش منطقه ۲ تهران