اردوی تفریحی-زیارتی مشهد مقدس در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ همراه با عزیزان پایه های هشتم و نهم