معرفی فعالیت های آموزشی دپارتمان زبان انگلیسی در دبیرستان سلام ایران زمین (دوره اول)