افتخار آفرینان دبیرستان دوره اول سلام ایران زمین در هشتمین جشنواره فرهنگی هنری اسوه حسنه

تبریک به این عزیزان و خانواده بزرگ سلام ایران زمین

به شما افتخار میکنیم…