افتخار آفرینان سلام ایران زمین در مسابقات پژوهشی سلام کاپ دوره متوسطه اول