افتخار آفرینان دبیرستان دوره اول سلام ایران زمین در مسابقات فرهنگی هنری آموزش و پرورش استان تهران