کادر آموزشی دبستان سلام ایران زمین

خانم سیما فلاح

خانم سیما فلاح

آموزگار پایه پیش دبستان
خانم زهرا جمال

خانم زهرا جمال

آموزگار پایه پیش دبستان
خانم زهرا طباطبائی

خانم زهرا طباطبائی

آموزگار پایه اول
خانم لیلا قاسمی

خانم لیلا قاسمی

آموزگار پایه اول
خانم معصومه کاظمی پور

خانم معصومه کاظمی پور

آموزگار پایه دوم
خانم فتانه جوان بخت

خانم فتانه جوان بخت

آموزگار پایه سوم
خانم سیده شادی مقیمی

خانم سیده شادی مقیمی

آموزگار پایه چهارم
خانم زهرا فردی

خانم زهرا فردی

آموزگارپایه پنجم
خانم کبری ابولو

خانم کبری ابولو

آموزگارپایه پنجم
خانم سپیده پژهان

خانم سپیده پژهان

آموزگار پایه ششم
خانم مهسا امام قلی

خانم مهسا امام قلی

کمک مربی پایه اول
خانم سپیده زینالی

خانم سپیده زینالی

کمک مربی پیش
خانم کبری رجبی

خانم کبری رجبی

مسئول دپارتمان زبان
خانم میترا خوش رضا

خانم میترا خوش رضا

معلم نقاشی