اردوی پارک طناب ها با حضور دانش آموزان گل دبستان سلام ایران زمین