اردوی کاخ موزه نیاوران با حضور پسران گل دبستان سلام ایران زمین