اختتامیه پایگاه تابستانی سال 98 همراه با صرف بستنی در کنار فرزندان عزیزمان در دبستان سلام ایران زمین