روز آتش نشان

همزمان با فرارسیدن 7 مهرماه روز آتش نشانی و ایمنی دو آتش نشان عزیز در مدرسه حضور پیدا کردند
و ضمن آموزشهای لازم ایمنی عملیات کوچک اطفای حریق را برای فرزندان گلمان اجرا کردند.

در پایان پسران عزیزمان با اجرای دکلمه و اعطای لوح تقدیر از این عزیزان تقدیر و تشکر نمودند.