مراسم گرامی داشت روز دانش آموز با حضور دکتر فاضل، مدیرعامل مجموعه مدارس سلام