اردوی علمی تفریحی کاربازیا در مجموعه برج میلاد با حضور پایه های پیش دبستان،اول،دوم و سوم