آغاز پایگاه تابستانی سال تحصیلی 00-99 بصورت مجازی همراه با برگزاری کلاس های متنوع بصورت روزانه