جلسه توجیهی و آموزش سامانه تراز با حضور دبیران در دبستان سلام ایران زمین