شروع سال تحصیلی جدید در دبستان سلام ایران زمین همراه با اولیا و دانش آموزان عزیز