برگزاری جشن صد پایه دوم دبستان سلام ایران زمین به صورت مجازی