تقدیر از پدران دبستان سلام ایران زمین بمناسبت روز پدر با حضور کادر اجرایی و مدیریت دبستان