کلیپی زیبا از یک روز شاد پسران دبستان سلام ایران زمین همراه با پدران به مناسبت روز پدر