گزیده ای از فعالیت های رباتیک عزیزانمان در دبستان سلام ایران زمین – پایه های پیش دبستان تا سوم