کادر اجرایی دبیرستان سلام ایران زمین

آقای حمید امامی

آقای حمید امامی

معاونت اجرایی
آقای عبدالله کریمیان

آقای عبدالله کریمیان

معاونت انضباطی
آقای محمد میرزایی

آقای محمد میرزایی

مسئول پایه دوازدهم
آقای احسان گلوانی

آقای احسان گلوانی

مسئول پایه یازدهم
آقای مرتضی مهربانی

آقای مرتضی مهربانی

مسئول پایه دهم
آقای احمد خطیبی

آقای احمد خطیبی

معاونت فرهنگی

آقای امیرحسین ولی

آقای امیرحسین ولی

کمک مسئول پایه دوازدهم
آقای محمد جلالی

آقای محمد جلالی

کمک مسئول پایه یازدهم
آقای سالار قربانپور

آقای سالار قربانپور

کمک مسئول پایه دهم
آقای غریب زاده

آقای غریب زاده

معاونت پژوهش

آقای ابوالفضل کلاشلو

آقای ابوالفضل کلاشلو

IT