مدیریت دبیرستان دوره دوم سلام ایران زمین

تیمی متشکل از مدیران باتجربه و مدبر جهت پیشبرد اهداف عالیه ی آموزشی و تربیتی

مرحوم آقای سعد حجاریان

مرحوم آقای سعد حجاریان

موسس مجموعه مدارس سلام
آقای یوسف جلالی

آقای یوسف جلالی

مدیریت مجموعه مدارس سلام ایران زمین
آقای محمد میرزایی

آقای محمد میرزایی

مدیریت دبیرستان دوره دوم سلام ایران زمین