تجهیز و هوشمند سازی کلاسهای دبیرستان سلام ایران زمین جهت برگزاری کلاس ها بصورت تلفیقی(حضوری، آنلاین همزمان)