برگزاری انتخابات انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی ۱۴۰۰ با حضور اولیای عزیز در دبیرستان سلام ایران زمین