برگزاری صبحگاه نشاط هر هفته در دبیرستان سلام ایران زمین همراه با ورزش صبحگاهی و مسابقات متنوع و اهدای جوایز به دانش آموزان برتر مسابقات