برگزاری امتحانات دی ماه بصورت حضوری و با رعایت پروتکل های بهداشتی